f o t o g r a m e t r i a
Ortofotomapy . Przetwarzanie cyfrowe zdjęć lotniczych

[  P R Z Y K Ł A D Y   Z A S T O S O W A N I A  ]

Przetworzone zdjęcia lotnicze - ortofotomapy

 stanowi± niewyczerpane źĽródło dostępnych,
wszechstronnych, aktualnych i obiektywnych
informacji przestrzennych o terenie: 
topografii, ¶środowisku, zagospodarowaniu. 

 W wyniku postępu technologicznego,
 specjali¶ści różnych dziedzin planowania:
 przestrzennego, urbanistycznego, rolnictwa; 
 służb komunalnych, nadzoru budowlanego, 
 zarz±dzania infrastruktur± techniczn±:
 drogami, sieciami technicznymi, zasobami 
naturalnymi: le¶śnictwo, geologia, ekologia ...

otrzymali możliwo¶ść bezpo¶średniego dostępu,
w dowolnym czasie i miejscu, 
 do Ľźródłowych informacji zarejestrowanych
 na zdjęciach lotniczych i satelitarnych,
  zapisanych na dysku swojego komputera.  
Zastosowanie cyfrowych pomiarów stereofotogrametrycznych w opracowaniu map katastralnych.

Zdjęcia lotnicze, w skali 1:26 000 z programu PHARE zeskanowane
skanerem fotogrametrycznym z rozdzielczo¶ści± 2032 dpi / 33 cm./
umożliwiaj± orientację absolutn± modelu stereoskopowego terenu
/ w układzie współrzędnych terenowych / z dokładno¶ści± ~40 cm.
Zastosowanie cyfrowej stacji fotogrametrycznej pozwala na 
  osi±gnięcie dokładno¶ści pomiaru modelu, dla terenów rolnych
 rzędu 40 - 50 cm. Do tego należy uwzględnić bł±d identyfikacji
mierzonego elementu, który ma istotny wpływ na dokładno¶ść 
 okre¶ślenia położenia mierzonego punktu, niezależnie od sposobu
i dokładno¶ści wykonywania pomiarów terenowych.
<== Kliknij myszk± w obrazek i obejrzyj szczegóły.
Wektorowa, numeryczna mapa katastralna została opracowana na
podstawie materiałów z zasobu t.j danych z operatów pomiaru granic
na osnowę państwow± oraz wyników pomiarów w układzie lokalnym.
Mapa ewidencyjna 1:5000 została zeskanowana w cało¶ści.
Obraz rastrowy całych arkuszy mapy poddano kalibracji.
Otrzymano bł±d kalibracji ~12m ( ! ). Po analizie błedów
 podzielono pierwotny obraz rastrowy na dwie części i ponownie 
wykonano kalibrację, uzyskuj±c błędy kalibracji po ok 6m.
Do weryfikacji obu części obrazów rastrowych wykorzystano
model terenu na cyfrowej stacji fotogrametrycznej.
<== Kliknij myszk± w obrazek i obejrzyj szczegóły.                     
Stwierdzono niekartometryczno¶ść arkusza Nr 1; kilka lokalnych
deformacji mapy rzędu 20-30m i wiele 5-15m, co zdyskwalifikowało
ten akusz mapy, jako materiał Ľródłowy do wektoryzacji granic.
Obraz rastrowy mapy, zlokalizowany georeferencyjnie, poziomo 
 w układzie przestrzennym modelu i podpięty do "z" kursora
 /znaczka pomiarowego/ jest dosuwany z nim do powierzchni
modelu terenu - obserwowanego na stacji fotogrametrycznej.
W ten sposób posłużył do identyfikacji granic na zobrazowaniu
 terenu i wykonania cyfrowych pomiarów fotogrametrycznych
 punktów załamania granic, na tle rastra mapy ewidencyjnej.
<== Kliknij myszk± w obrazek i obejrzyj szczegóły.                        
Cyfrowym pomiarom fotogrametrycznym podlegały przede wszystkim
zweryfikowane z obrazem rastrowym mapy ewidencji gruntów,
dobrze odfotografowane granice wzdłuż ogrodzeń, miedz, rowów,
wyraźnie widocznych krawędzi skarp oraz linii użytków.
Pozostałe, niewidoczne granice zostały zwektoryzowane z obrazu
 rastrowego mapy - po lokalnym wpasowaniu granic z najbliższego
otoczenia w odpowiadaj±ce linie graniczne, wniesione z pomiarów
bezpo¶średnich lub stereofotogrametrycznych.
Zastosowanie Cyfrowej Stacji Fotogrametrycznej do weryfikacji danych
z zasobu geodezyjnego, metod± pomiarów na modelu stereoskopowym
terenu, umożliwiło wyeliminowanie b. dużej liczby stwierdzonych błędów
i opracowanie spójnej mapy ewidencyjnej, bez dyskwalifikuj±cych j± 
rozbieżno¶ści w przebiegu granic działek, użytków i lokalizacji budynków.
<== Kliknij myszk± w obrazek i obejrzyj szczegóły.                      

 


Menu podręczne - Prawy Przycisk Myszy                Przesuwanie Mapy  (PAN) -- Lewy Klawisz ALT + Lewy Przycisk Myszy 
Powiększenie - Lewy CONTROL + Lewy Przycisk Myszy      Pomniejszanie - Lewy CONTROL + Lewy SHIFT + Lewy Przycisk Myszy


[ WITRYNA W OPRACOWANIU ]