GEODEX . . . geodezja i kartografia . . . WROCŁAW

 · R E F E R E N C J E ·


Geodezyjna obsługa budowy · Precyzyjne pomiary odkształceń, wychyleń i osiadania budowli

Dokumentacja Rejestracyjna Lotnisk - Mapy Lotnicze , Mapy gospodarcze - GIS dla zakładów przemysłowych

Mapy numeryczne do projektów dróg, autostrad i kolei · Numeryczne, obiektowe mapy katastralne

Zamawiający
Inwestor

Nazwa obiektu
Rodzaj opracowania

ILF Consulting Engineers Polska
Sp. z o.o. ul. Postępu 15 B
02-676 Warszawa

Lotnisko Wrocław-Strachowice.
Ustalenie przebiegu oraz inwentaryzacja sieci i urządzeń podziemnych.
Pomiar uzupełniający obiektów i urządzeń technicznych lotniska, szczegółowy pomiar wysokościowy oraz opracowanie map do projektów płyty postoju samolotów przed nowym terminalem, płyty południowej oraz płyty do odlodzenia samolotów, a także do projektów: drogi szybkiego zejœścia, przebudowy DK B i C, sieci odwodnienia i in.
w formie numerycznej mapy do celów projektowych dla terenów zamkniętych.

Port Lotniczy Wrocław S.A.
ul. Skarżyńskiego 36
54-530 Wrocław

Lotnisko Wrocław-Strachowice.
Aktualizacja mapy zasadniczej i opracowanie map numerycznych do projektu obiektów technicznych ochrony południowej cz궜ci lotniska oraz ekranów akustycznych w rejonie nowego terminalu pasażerskiego.

BBKS - PROJEKT Sp. z o.o.
Biuro Projektów Dróg i Mostów
we Wrocławiu

Inwestor: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu.

Autostrada A-8 Autostradowa Obwodnica Wrocławia, [ 35 km ]
Ustalenie przebiegu i inwentaryzacja nie ujętych na MZ sieci urządzeń podziemnych. Wykonanie pomiarów uzupełniających i aktualizacja mapy zasadniczej. Wykonanie i wyrównanie aerotriangulacji, okreśœlenie elementów orientacji zdjęć lotniczych terenu pow. 250 km kw., opracowanie ortofotomapy pasa terenu szer. 2 km, pow.72 km kw. Szczegółowy pomiar wysokościowy terenu, infrastruktury naziemnej, dróg, kolei i rzek, opracowanie mapy do projektowania drogowego w technologii numerycznej [840 ha]. Opracowanie numerycznego modelu topografii terenu i nawierzchni dróg 3D – DTM .

Starostwo Powiatowe
w Lesznie

pl. Kośœciuszki 4
64-100 Leszno

Numeryczna mapa katastralna gminy Rydzyna.
Opracowanie obiektowej, numerycznej mapy ewidencyjnej gm. Rydzyna
w systemie GEO-INFO 2000, łącznie z treœcią obligatoryjną gruntów PGL Nadleœśnictwa Karczma Borowa. Mapy opracowano z zastosowaniem cyfrowych pomiarów stereofotogrametrycznych.

BBKS - PROJEKT Sp. z o.o.
Biuro Projektów Dróg i Mostów we Wrocławiu
Inwestor: Zarząd Dróg
i Komunikacji
we Wrocławiu.

Wrocław, obszar w rejonie ulic : pl. Grunwaldzkiego Norwida, M.C. Skłodowskiej, Piastowskiej, Polaka, Wybrzeże Wyspiańskiego.
Aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej i opracowanie mapy do celów projektowania drogowego w technologii numerycznej dla śœrodowisk CAD:
Microstation, AutoCAD, CADDY.
Opracowanie numerycznego modelu terenu 3D - DTM.

Starostwo Powiatowe
w Lesznie

pl. Kośœciuszki 4
64-100 Leszno

Numeryczna mapa katastralna gminy Lipno.
Opracowanie obiektowej, numerycznej mapy ewidencyjnej
w systemie GEO-INFO 2000, łącznie z treœcią obligatoryjną gruntów PGL Nadleœśnictw: Karczma Borowa, Koœcian i Włoszakowice. Weryfikacja
dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego metodą cyfrowych
pomiarów fotogrametrycznych.

BBKS - PROJEKT Sp. z o.o.
Biuro Projektów Dróg i Mostów
we Wrocławiu

Inwestor: Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu.

Autostrada A-4, km 81+900 - 153+600 [ 72 km ]
Aktualizacja mapy zasadniczej i opracowanie map do projektów
obiektów mostowych i przebudowy węzłów; Pomiar i opracowanie
mapy numerycznej do projektowania drogowego w technologii numerycznej.
Opracowanie numerycznego modelu terenu 3D - DTM.

Starostwo Powiatowe
w Lesznie

pl. Kośœciuszki 4
64-100 Leszno

Numeryczna mapa katastralna gminy SŒwięciechowa.
Opracowanie obiektowej, numerycznej mapy ewidencyjnej w systemie
GEO-INFO 2000, łącznie z treœścią obligatoryjną gruntów PGL Nadleœśnictw
Karczma Borowa i Włoszakowice. Mapy opracowano z zastosowaniem
cyfrowych pomiarów stereofotogrametrycznych.

BIPROGEO S.A. Wrocław.
Inwestor: Dyrekcja Okręgu
Infrastruktury Kolejowej

Wydział Inwestycji i Rozwoju.

Stacja PKP LEGNICA
Ustalenie przebiegu i inwentaryzacja sieci i urządzeń podziemnych.
Nowy pomiar obiektów i urządzeń technicznych kolei oraz opracowanie
numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej stacji PKP i terenów przyległych.
Opracowanie dla śœrodowiska Microstation.

BBKS - PROJEKT Sp. z o.o.
Biuro Projektów Dróg i Mostów
we Wrocławiu

Inwestor: Zarząd Dróg
i Komunikacji
we Wrocławiu.

Wrocław, ul.ul.: Karmelkowa, Szewska, Grodzka,
Jednoœści Narodowej , Widok, Teatralna, ŚŒwidnicka,
Bożego Ciała, Traugutta - pl. Dominikański.

Aktualizacja mapy zasadniczej i opracowanie mapy do celów projektowania
drogowego w technologii numerycznej dla śœrodowisk AutoCAD i CADDY.
Opracowanie numerycznego modelu terenu 3D - DTM.

Dyrekcja Okręgu
Infrastruktury Kolejowej

Wydział Inwestycji i Rozwoju
ul. Joannitów 13

50-525 Wrocław

Stacja PKP Głuchołazy
Stacja PKP Zgorzelec

Ustalenie przebiegu i inwentaryzacja sieci i urządzeń podziemnych.
Nowy pomiar obiektów i urządzeń technicznych kolei. Opracowanie
numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej stacji PKP i terenów przyległych.
Opracowanie dla śœrodowiska Microstation.

Dolnoœląska Dyrekcja Okręgowa
Kolei Państwowych
Oddział Geodezyjny
ul. Joannitów 13

50-525 Wrocław

Malczyce-Legnica-Miłkowice. Szlak PKP o długośœci 19 km,.
Stacja PKP Szczedrzykowice.
Ustalenie przebiegu, inwentaryzacja sieci i urządzeń podziemnych. Nowy pomiar obiektów i urządzeń technicznych kolei. Opracowanie numerycznej,
obiektowej mapy zasadniczej szlaku i stacji PKP oraz terenów przyległych.
Opracowanie dla śœrodowiska Microstation.

KOLPROJEKT- Warszawa
ul. Hoża 63/65
00-681 Warszawa

Stacja PKP Międzylesie
Ustalenie przebiegu i inwentaryzacja sieci i urządzeń podziemnych.
Nowy pomiar obiektów i urządzeń technicznych kolei oraz opracowanie
numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej stacji PKP i terenów przyległych.
Opracowanie dla śœrodowiska Microstation.

PROJEKT-BUD Sp. z oo.
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
ul. Umińskiego 20/54

03-984 Warszawa

Wrocław Osobowice - Oborniki Œląskie Szlak PKP o długośœci 12.5 km,.
Stacje PKP Pęgów i Szewce.
Ustalenie przebiegu, inwentaryzacja sieci i urządzeń podziemnych. Nowy pomiar obiektów i urządzeń technicznych kolei. Opracowanie numerycznej,
obiektowej mapy zasadniczej szlaku i stacji PKP oraz terenów przyległych.
Opracowanie dla śœrodowiska Microstation.

BBKS - PROJEKT Sp. z o.o.
Biuro Projektów Dróg i Mostów
ul. Ludwika Solskiego

52-416 Wrocław

Kamienna Góra - Lubawka.-11 km.
Aktualizacja mapy zasadniczej i opracowanie mapy do celów projektowania
drogowego w technologii numerycznej. Opracowanie modelu terenu 3D - DTM.

Starostwo Powiatowe
w Lesznie

pl. Kośœciuszki 4
64-100 Leszno

Numeryczna mapa katastralna obrębu Trzebiny.
Opracowanie obiektowej, numerycznej mapy ewidencyjnej (katastralnej)
dla obrębu Trzebiny gmina ŒŚwięciechowa, w systemie GEO-INFO 2000,
z zastosowaniem cyfrowych pomiarów fotogrametrycznych.

Urząd Wojewódzki
we Wrocławiu.
Wydział Geodezji Kartografii
i Gospodarki Gruntami
ul. Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Numeryczna mapa zasadnicza w skali 1:1000
Obręby: GRODZANÓW
NIZINY - URAZ
BRZENO Małe
PANIOWICE
RASZÓW, pozioma osnowa szczegółowa III kl,
STRZESZÓW - opracowanie katrograficzne.

HUTMEN S.A.
ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław

Numeryczna mapa zasadnicza w skali 1:500
Opracowanie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej terenu zakładu
HUTMEN S.A. - w aplikacji ZGKiKM- WinMapa
, w śœrodowisku Microstation.


Mapy numeryczne do projektów autostrad i kolei · Numeryczne, obiektowe mapy katastralne

Dokumentacja Rejestracyjna Lotnisk - Mapy Lotnicze , Mapy gospodarcze - GIS dla zakładów przemysłowych

Geodezyjna obsługa budowy · Precyzyjne pomiary odkształceń, wychyleń i osiadania budowli

Zamawiający
Inwestor

Nazwa obiektu
Rodzaj opracowania

IDECO Sp. z o.o.
Wrocławskie Biuro
Projektowo-Badawcze
Budownictwa Przemysłowego
ul. ŚŒwidnicka 19
50-950 Wrocław

VITA POLYMERS POLAND
Zakład Produkcji Pianki Elastycznej w Brzegu Dolnym
Geodezyjna obsługa budowy obiektów i instalacji przemysłowych. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 3D.

CARGILL (Polska) Sp. z o.o.
Oddział Bielany Wrocławskie
ul. MacMillan 1
52-327 Bielany Wrocławskie

CARGILL - Zakład w Bielanach Wrocławskich
Geodezyjna obsługa budowy, rozbudowy i montażu obiektów, konstrukcji i instalacji przemysłowych. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej obiektów. Opracowanie numerycznej mapy gospodarczej zakładu.

HYDROBUDOWA 8 Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno - Budowlane.
ul. Sienkiewicza 22

60-900 Poznań

CUSSONS Polska - Wrocław ul. Krakowska
Pomiar kontrolny wyznaczenia pali fundamentowych. Pomiar przemieszczeń
pionowych pali fundamentowych metodą niwelacji precyzyjnej, w ustalonych
interwałach czasu podczas próby obciążenia. Wyrównanie obserwacji,
wyznaczenie wektorów przemieszczeń pionowych z oceną dokładnośœci.

WAYSS & FREYTAG
Spółka Projektowa z o.o.
ul. Racławicka 2/4
53-146 Wrocław

PACLAN - Zakład w Kątach Wrocławskich
Geodezyjna obsługa budowy fundamentów, montażu konstrukcji hali
i obiektów towarzyszących. Wyznaczenie i inwentaryzacja uzbrojenia terenu.
Obsługa budowy dróg i placów parkingowych.
Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektów.

UNIMONT Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
ul. Jerzmanowska 4
54-519 Wrocław

Hipermarket HIT - Wrocław, ul. Długa 39 - 47
Geodezyjna obsługa budowy fundamentów, montażu konstrukcji hali
i obiektów towarzyszących. Wyznaczenie i inwentaryzacja powykonawcza
uzbrojenia terenu. Obsługa budowy dróg i placów parkingowych.
Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektów. Opracowanie numerycznej mapy gospodarczej.

PPHU LELONKIEWICZ s.c.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
Zielęcice ul. Klonowa 12
49-318 Skalbmierz

VOLVO - Wrocław ul. Mydlana
Pionowanie konstrukcji kominów kotłowni 2x1750 kW
.
Pomiar wielkośœci wychylenia elementów kominów od pionu.
Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

DEVCO Sp. z o.o.
ul. Gajowicka 95
53-241 Wrocław

Centrum Przedsiębiorczoœści przy ul. Strzegomskiej
Geodezyjna obsługa budowy 6 budynków biurowych, obiektów towarzyszących, uzbrojenia terenu. Obsługa budowy dróg wewn. i placów parkingowych. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

CARGILL (Polska) Sp. z o.o.
Oddział Bielany Wrocławskie
ul. MacMillan 1
52-327 Bielany Wrocławskie

CARGILL - Zakład w Bielanach Wrocławskich
Pomiar deformacji elementów skraplacza wyparki w rafinerii. Obsługa montażu, pomiar wychylenia elementów od pionu. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

UNIMONT Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe
ul. Jerzmanowska 4
54-519 Wrocław

Kamieniołom ZIMNIK.
Geodezyjna obsługa budowy fundamentów i montażu konstrukcji żurawia wieżowego, posadowionego na trzech półkach skalnych kamieniołomu. Pomiar i wyznaczenie wielkoœci deformacji wieńca napędu. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane
Przemysłu Ceramiki Budowlanej
Poznań
- Oddział Wrocław
ul. Swojczycka 83
51-502 Wrocław

Cegielnia - Jankowa Żagańska
Geodezyjna obsługa budowy pieca tunelowego, fundamentów; regulacja osi pieca; niwelacja precyzyjna podtorza. Pomiary kontrolne z oceną dokładnośœci realizacji budowy. Sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
 

Mapy numeryczne do projektów autostrad i kolei · Numeryczne, obiektowe mapy katastralne

Geodezyjna obsługa budowy · Precyzyjne pomiary odkształceń, wychyleń i osiadania budowli

Dokumentacja Rejestracyjna Lotnisk - Mapy Lotnicze , Mapy gospodarcze - GIS dla zakładów przemysłowych.


Zamawiający
Inwestor

Nazwa obiektu
Rodzaj opracowania

Port Lotniczy Wrocław S.A.
u
l. Graniczna 190
54-530 Wrocław

Lotnisko Wrocław - Strachowice
Pomiary rozbudowy infrastruktury technicznej lotniska - aktualizacja map.
Wykonanie pomiarów i opracowanie dokumentacji przeszkód lotniczych.

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska i map AD2 EPWR dla AIP.

Port Lotniczy Wrocław S.A.
u
l. Graniczna 190
54-530 Wrocław

Lotnisko Wrocław - Strachowice
Pomiary geometrii osi oraz rzędnych wysokości nawierzchni Drogi Startowej,
Dróg Kołowania i Płyt Postojowych samolotów , dla obliczenia parametrów
geometrycznych łuków pionowych , poziomych i spadków poprzecznych.
Opracowanie wyników , dokumentacji w formie Map Spadków oraz Profili
z weryfikacją normmatywnych wartości, wymaganych dla certyfikacji lotniska.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ
u
l. Weigla 5
50-981 Wrocław

Lądowisko dla Śmigłowców we Wrocławiu, przy ul. Weigla
Opracowanie DOKUMENTACJI EWIDENCYJNEJ Lądowiska dla Śmigłowców.
Wykonanie pomiarów i opracowanie dokumentacji PRZESZKÓD Lotniczych.
Pomiar infrastruktury lądowiska, pomocy nawigacyjnych , danych lotniczych.
Opracowanie kompletu Map, Planów, Profilu podejścia / wznoszenia i Danych.

JW 4230
Wrocław

Część wojskowa lotniska Wrocław - Strachowice
Opracowanie dokumentacji ewidencyjnej Lądowisk dla Śmigłowców i Samolotów.
Wykonanie pomiarów i opracowanie dokumentacji PRZESZKÓD LOTNICZYCH.

Opracowanie dokumentacji rejestracyjnej lotniska i map AD2 EPWR dla AIP.
Opracowanie kompletu Map, Planów, Profili podejścia / wznoszenia i Danych.

HUTMEN S.A.
ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław

Zakład HUTMEN S.A we Wrocławiu
Opracowanie numerycznej mapy zasadniczej terenu
zakładu - przy zastosowaniu aplikacji ZGKiKM WinMapa
.
System
Informacji Przestrzennej w Microstation.

VOLVO Poland Sp. z o.o.
u
l. Mydlana
251-502 Wrocław

Zakład VOLVO we Wrocławiu
Opracowanie obiektowej mapy numerycznej zakładu
z autorskim systemem informacji przestrzennej
SIP
dla śœrodowiska graficznego AutoCAD
Opracowanie modelu przestrzenego 3D.

VITA POLYMERS POLAND
ul. Sienkiewicza 31/33
56-120 Brzeg Dolny

Zakład Produkcji Pianki Elastycznej w Brzegu Dolnym
Opracowanie numerycznej mapy gospodarczej zakładu
w śœrodowisku AutoCAD oraz modelu przestrzennego 3D.

CARGILL (Polska) Sp. z o.o.
Oddział Bielany Wrocławskie
ul. MacMillan 1
52-327 Bielany Wrocławskie

CARGILL - Zakład w Bielanach Wrocławskich
Opracowanie numerycznej mapy gospodarczej zakładu
oraz bieżąca aktualizacja - w śœrodowisku
AutoCAD .

HUTMEN S.A.
ul. Grabiszyńska 241
53-234 Wrocław

Teren Zakładu HUTMEN S.A.
Opracowanie gospodarczej mapy numerycznej
zakładu w skalach 1:1000, 1:500, 1:250
dla śœrodowiska
AutoCAD