GEODEX . . . geodezja i kartografia . . . WROCŁAW


"GEODEX"- jest znakiem towarowym, prawnie chronionym (TM).

MAPY . GIS . Fotogrametria Cyfrowa . Precyzyjne pomiary przemieszczeń, GPS . Opracowania geodezyjne dla LOTNISK i Lądowisk

O firmie


GEODEX™ - firma prywatna, została założona w styczniu 1988 r.;
jako Zakład Geodezyjnej Obsługi Inwestycji - wyspecjalizowana jednostka wykonawstwa geodezyjnego w zakresie:
 • Osnów szczegółowych,

 • mapy zadniczej w technologii obiektowych map cyfrowych,
 • Map numerycznych do celów projektowania kolejowego, drogowego i wodnego
  dla śœrodowisk graficznych AutoCAD, Microstation i innych systemów CAD,
 • Opracowania DTM - numerycznego modelu terenu,
 • Rozgraniczenia gruntów i podziałów nieruchomośœci,
 • Geodezyjnej obsługi budowy obiektów przemysłowych, komunikacyjnych, wodnych,
 • wychyleń i osiadań budowli; ugięć i deformacji konstrukcji.


Od lipca 2000 r. na jej bazie kadrowej, sprzętowej i technologicznej powstała
GEODEX s.c. geodezja i kartografia

Dane firmy:

Adresy, kontakty:

Telefony, E-mail; inne

Nazwa firmy:

GEODEX s.c.

geodex@geodex.pl
office@geodex.eu

Adres

ul. Jelenia 10/7
54-242 Wrocław

Fax...... 71 35 58 220
tel........ 71 79 23 300

Obszar działania

cały kraj

Dokumentacja REJESTRACYJNA LOTNISK
Pomiar parametrów geometrii DS, DK, PPS
Dokumentacja geodezyjna do certyfikacji lotniska Dokumentacja Ewidencyjna Lądowisk

Udziałowcy:

Adrian Rogula

 

Stanisław Rogula

 

 O f e r t a


GEODEX s.c. - oferuje wyspecjalizowane usługi geodezyjne i kartograficzne:

 • POMIARY I OPRACOWANIA NUMERYCZNE DO CELÓW PROJEKTOWYCH

 • rozgraniczenia gruntów, podziały, opracowania dokumentacji wywłaszczeniowych,

 • szczegółowe pomiary i opracowania map numerycznych do celów projektowania
  kolejowego, drogowego i wodnego
  dla śœrodowisk graficznych AutoCAD, Microstation ...

 • pomiary topografii terenu i opracowanie DTM - numerycznego modelu terenu.

 • GIS - Systemy Informacji Przestrzennej

 • opracowania katastralne w systemach GEO-INFO , ArcView , EW MAPA ,
 • tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej dla zakładów przemysłowych i zarządców
  sieci komunalnych, energetyki, telekomunikacji, gazu; zarządów dróg, służb miejskich,

 • FOTOGRAMETRIA CYFROWA

 • pozyskiwanie zdjęć lotniczych; w skali 1:5000 - 1:26000 archiwalnych dostępnych
  z lat 1968 - 2012 oraz aktualnych, z lat 2013-2014, w skalach 1: 5 000 - 1: 26 000,

 • cyfrowe przetwarzanie zdjęć lotniczych, z korekcją radiacyjną / barw, kontrastu /,
 • numeryczne modelowanie przestrzeni 3D w procesie digitalizacji stereofotogrametrycznej,
 • przetwarzanie zdjęć lotniczych do postaci OrtoFotoMAPY w skalach 1:500 - 1:10 000,
 • fotogrametryczna inwentaryzacja architektury, budowli, urządzeń i instalacji przemysłowych.

 • GEODEZYJNA OBSŁUGA LOTNISK i LĄDOWISK

 • SPECJALISTYCZNE POMIARY GEODEZYJNE infrastruktury technicznej lotnisk i przeszkód lotniczych,
 • DOKUMENTACJA REJESTRACYJNA LOTNISK opracowanie danych lotniczych, map do publikacji w AIP,
 • SPECJALISTYCZNE POMIARY GEODEZYJNE GEOMETRII i SPADKÓW DRÓG STARTOWYCH,
  dróg kołowania i płyt postojowych, z weryfikacją spełniania wymagań dla certyfikacji lotniska.
 • OPRACOWANIA DOKUMENTACJI EWIDENCYJNEJ LĄDOWISK dla samolotów i śmigłowców.

 • GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

 • budownictwa przemysłowego i montażu konstrukcji, instalacji, urządzeń przemysłowych,
 • budownictwa komunikacyjnego: kolejowego i drogowego, mostów, wiaduktów, estakad,
 • budownictwa wodnego, obiektów hydrotechnicznych, budowli piętrzących.
 • POMIARY SPECJALNE

 • pomiary wychyleń i osiadań budowli, ugięć i deformacji konstrukcji,
 • obliczenia kubatury hałd, wyrobisk, zbiorników wodnych.